Actie Route.nl

Speciaal voor fietsliefhebbers heeft Allianz Global Assistance een extraatje. Wanneer je in april of mei een Fietsverzekering afsluit, dan krijg je van ons gratis een 1 jaar durend premium lidmaatschap van Route.nl. 

Wat is Route.nl?

Met meer dan 100.000 wandel- en fietsroutes is Route.nl hét startpunt van elke fiets- en wandeltocht. Via de app of website kan je gratis duizenden routes opzoeken die je de weg tonen langs de mooiste natuurgebieden, steden en dorpen.

Hoe werkt deze actie?*

Om mee te doen met deze actie, sluit je van 1 tot en met 31 mei 2019 een Fietsverzekering af. Binnen drie werkdagen nadat je de verzekering hebt afgesloten ontvang je van ons een mail.

In deze mail staat een code die 30 dagen geldig is en die je moet verzilveren via Route.nl/allianz. Na het ingeven van de couponcode wordt je gevraagd een account aan te maken. 

* = Op deze actie zijn de specifieke actievoorwaarden 'Actie Route.nl' en de Algemene spelvoorwaarden Allianz Global Assistance van toepassing. Deze vind je hieronder.

Wat krijg ik?

De code die je per mail ontvangt geeft  je recht op een 12 maanden durend premium lidmaatschap bij Route.nl. Met het account dat je aanmaakt bij Route.nl kan je vervolgens genieten van de volgende voordelen:

 • Gesproken routenavigatie in de Route.nl app.
 • Géén advertenties meer op de website en app van Route.nl
 • 15% korting in de webshop van Route.nl.

Stopt het Route.nl lidmaatschap automatisch?

Ja, het premium lidmaatschap voor Route.nl loopt automatisch af.

Versie 1.3 - 1 mei 2019

 1. De actieperiode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 mei 2019
 2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden
 3. De actie is exclusief voor klanten van Allianz Global Assistance (waarvan Fietsverzekering.nl onderdeel is) die gedurende de actieperiode een fietsverzekering hebben afgesloten.
 4. De actie bestaat uit: een automatisch aflopend 12 maanden durend Premium-lidmaatschap van Route.nl.
 5. Na het afsluiten van een verzekering ontvangt de deelnemer uiterlijk binnen drie werkdagen een e-mail met daarin een unieke actiecode. Met deze unieke code kan via Route.nl/allianz het lidmaatschap worden geactiveerd.
 6. De toegestuurde actiecode is één maand (30 dagen) na ontvangst geldig. Ontvangt u de code op 31 mei dan is de code geldig tot 1 juli 2019.
 7. De actie is niet inwisselbaar voor geld.
 8. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Allianz Global Assistance (waarvan Fietsverzekering.nl onderdeel is).
 9. De actie is alleen toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar.

Allianz Global Assistance organiseert prijsvragen, wedstrijden en/of spellen waarbij prijzen(geld) gewonnen kunnen/kan worden (hierna te noemen: "Acties"). Naast deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen op een Actie specifieke Spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna te noemen: "Specifieke Actievoorwaarden"). Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer (hierna te noemen: "Deelnemer") uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Spelvoorwaarden en eventuele Specifieke Actievoorwaarden.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan een Actie.
 2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Allianz Global Assistance (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Allianz Global Assistance gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Allianz Global Assistance is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).
 6. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 7. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een Deelnemer zal worden toegekend.
 8. De winnaar(s) kan/kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 9. Voor zover vereist, zal Allianz Global Assistance zorg dragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke Actievoorwaarden van een Actie anders is vermeld.
 10. Allianz Global Assistance is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemer(s) zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een Actie of het verloop van een Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 11. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Allianz Global Assistance medewerking verlenen aan en geeft toestemming voor promotionele activiteiten van Allianz Global Assistance voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking en promotionele activiteiten met gebruik van eventuele foto’s of door de Deelnemers geleverde bijdragen via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 12. Allianz Global Assistance neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Allianz Global Assistance gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de Deelnemer toestemming om Deelnemer op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Allianz Global Assistance, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 13. Allianz Global Assistance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een Actie en prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 14. Allianz Global Assistance is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden  alsmede de Specifieke Actievoorwaarden gedurende de looptijd van een Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden een Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Allianz Global Assistance daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van een Actie, zal door Allianz Global Assistance op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.
 15. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden aan.
 16. Voor zover de Algemene Spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke Actievoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke Actievoorwaarden.
 17. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over een Actie kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Allianz Global Assistance afdeling Service Team, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam of marketing@allianz-assistance.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. Allianz Global Assistance zal zo spoedig mogelijk reageren.