Actievoorwaarden email pechhulp

Versie 4.0  6 maart 2020

Actie 'Korting via email op verzekering van Allianz Global Assistance.  

 1. De actieperiode loopt tot en met 31 maart 2020. 
 2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 3. De actie is exclusief voor klanten van Allianz Global Assistance. Klanten die tot een jaar voor ontvangst van de email een verzekering hadden bij Allianz Global Assistance worden ook gezien als klant. 
 4. Gezinsleden (kinderen, ouders, broers/zussen) kunnen ook gebruik maken van de actie.
 5. De eenmalige korting geldt voor het eerste jaar van de verzekering. De korting is van toepassing over de gehele premie, dus op alle pakketten en eventuele extra afgesloten dekkingen.  
 6. De actie is niet inwisselbaar voor geld. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Allianz Global Assistance.
 7. De korting wordt alleen berekend via de link die de klant in een email heeft ontvangen.  

Acties 

Allianz Global Assistance organiseert prijsvragen, wedstrijden en/of spellen waarbij prijzen(geld) gewonnen kunnen/kan worden (hierna te noemen: "Acties"). Naast deze Algemene Spelvoorwaarden kunnen op een Actie specifieke Spelvoorwaarden van toepassing zijn (hierna te noemen: "Specifieke Actievoorwaarden"). Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer (hierna te noemen: "Deelnemer") uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze Algemene Spelvoorwaarden en eventuele Specifieke Actievoorwaarden.

 1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan een Actie.
 2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Allianz Global Assistance (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 3. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
 4. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Dan is Allianz Global Assistance gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 5. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Allianz Global Assistance is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). 
 6. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 7. Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een Deelnemer zal worden toegekend.
 8. De winnaar(s) kan/kunnen tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 
 9. Voor zover vereist, zal Allianz Global Assistance zorg dragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de Specifieke Actievoorwaarden van een Actie anders is vermeld.
 10. Allianz Global Assistance is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet conform de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemer(s) zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot een Actie of het verloop van een Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 11. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Allianz Global Assistance medewerking verlenen aan en geeft toestemming voor promotionele activiteiten van Allianz Global Assistance voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking en promotionele activiteiten met gebruik van eventuele foto’s of door de Deelnemers geleverde bijdragen via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 
 12. Allianz Global Assistance neemt de persoonsgegevens op in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Allianz Global Assistance gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende Actie (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de Deelnemer toestemming om Deelnemer op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Allianz Global Assistance, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 13. Allianz Global Assistance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een Actie en prijs noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 14. Allianz Global Assistance is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden  alsmede de Specifieke Actievoorwaarden gedurende de looptijd van een Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden een Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Allianz Global Assistance daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van een Actie, zal door Allianz Global Assistance op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.
 15. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Spelvoorwaarden en/of Specifieke Actievoorwaarden aan.
 16. Voor zover de Algemene Spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke Actievoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke Actievoorwaarden.
 17. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over een Actie kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Allianz Global Assistance afdeling Service Team, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam of marketing@allianz-assistance.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. Allianz Global Assistance zal zo spoedig mogelijk reageren.   

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn gewijzigd op 1 december 2014