Ons beleggingsbeleid

De beleggingen van Allianz Global Assistance worden beheerd door de vermogensbeheerders van de Allianz Groep en vallen daarmee onder het beleggingsbeleid dat de Allianz Groep hanteert. De Allianz Groep belegt onder andere uit de eigen activa van Allianz Global Assistance , dit zijn voornamelijk de premies die we bij onze verzekeringsklanten hebben geïnd.

Duurzame beleggingen
De Allianz Groep is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft als wereldwijde marktspeler op het gebied van beleggingen. We streven naar duurzame beleggingen en gebruiken onze kennis van milieu-, sociale en bestuurlijke criteria (ESG) om het risico in onze beleggingsportefeuilles op duurzame wijze te beheersen.

De Allianz  Groep heeft in augustus 2011 de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. PRI stimuleert het integreren van milieu-, sociale- en bestuurlijke criteria (ESG-criteria) in het beleggingsproces en het uitoefenen van verantwoord eigenaarschap via de aandelenportefeuille. De Allianz Groep staat sinds september 2017 als eerste geklasseerd onder de verzekeraars in de Dow Jones Sustainability Index en wordt daarmee als Best in Class onder de verzekeraars beschouwd bij de toepassing van deze VN-regels.

ESG-integratie
De Allianz Groep implementeert haar beleggingsbeleid in fases. Allianz Global Assistance is onderdeel van deze implementatie. Wij hanteren de groeps restrictielijst, die beleggingen in bepaalde  sectoren, zoals de wapeninduustrie niet toestaat. In het derde kwartaal van 2018 zal het gehele Allianz ESG regelement zijn ingevoerd voor onze beleggingen.

De Allianz ESG-criteria zijn het uitgangspunt voor onze beleggingen en omvatten de volgende belangrijke pijlers:

  • Asset Manager selectie, mandatering en monitoring: alle vermogensbeheerders die optreden namens Allianz zijn verplicht om ESG te integreren in hun beleggingsproces.
  • Systematische integratie van ESG-criteria in onze investeringsbeslissingen: voor beursgenoteerde beleggingen, d.w.z. vastrentende waarden en genoteerde aandelen, passen wij onze ESG Scoring-benadering toe, wat ons helpt om de ESG-prestaties van deze effecten in onze portefeuille systematisch te meten. De beoordeling is gebaseerd op 37 kerngebieden, waaronder bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen en arbeidsnormen. Met deze informatie kunnen we ESG-criteria uitgebreider in onze investeringsselectie betrekken. Exclusief bepaalde sectoren: we passen uitsluitingscriteria toe die beleggingen in bepaalde sectoren beperken, zoals bedrijven die verboden wapens produceren of in verband staan met bedrijfsmodellen op basis van kolen (nutsbedrijven die 30% of meer elektriciteit opwekken uit kolen- en mijnbedrijven die 30% of meer van hun inkomsten generen uit thermische steenkool).
  • ESG-kansen: als een van 's werelds grootste institutionele beleggers, kan Allianz een sleutelrol spelen bij het opbouwen van een koolstofarme economie. Met een groeiend portfolio in wind- en zonne-energie, bedroegen de beleggingen van Allianz in aandelen en obligaties in hernieuwbare energie tegen het einde van 2016 4,6 miljard euro.